Welkom op onze website! Dit is een publieke website waarop u tijdens reservatie of het stellen van vragen persoonslijke gegevens met ons deelt. Hoe gebruiken wij jouw persoonlijke gegevens?

Bescherming van je  privacy
LEVEL600 BED & BREAKFAST is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op de website www.level600.com (“de Website”) en verbindt er zich toe het vertrouwelijk karakter van jouw persoonsgegevens te respecteren en te beschermen.

De vertrouwelijke verwerking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018. Zo zullen er geen enkele persoonsgegevens zoals adres, e-mail, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat je toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben en zonder dat je het doel van deze verwerking kent.

Registratie van persoonsgegevens

Je kan de website www.level600.com vrij bezoeken en daarbij alle beschikbare informatie raadplegen over LEVEL600 BED & BREAKFAST, de geleverde diensten en hun prijzen zonder dat je om het even welke persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen. Echter, voor het reserveren van een kamer of het stellen van vragen, dient u persoonsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens zullen wij behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Vertrouwelijke verwerking van de gegevens

De persoonsgegevens die LEVEL600 BED & BREAKFAST verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van LEVEL600 BED & BREAKFAST. De informatie zal louter voor interne doeleinden die te maken hebben met uw reservatie of de vraag die u ons stelde. LEVEL600 BED & BREAKFAST geeft geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. LEVEL600 BED & BREAKFAST verkoopt jouw gegevens NIET aan derden.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 • TYPE 2 (op de hoogte blijven). Je e-mailadres indien u geïnformeerd wil blijven over onze Bed&Breakfast.
 • TYPE 5 (een kamer reserveren). Je e-mailadres, aankomst- en vertrekdatum, voornaam, familienaam, adres, aantal personen, telefoonnummer, boodschap bij het boeken via de website.
 • TYPE 6 (contact in verband met het reserveren van een kamer). Je e-mailadres, reden, voornaam, familienaam, telefoonnummer, boodschap bij een contactaanvraag op de Website.
 • TYPE 7 (reviews). Je bericht, e-mailadres, voornaam, familienaam, beoordeling van diverse facetten van jouw verblijf bij LEVEL600 Bed & Breakfast … bij het plaatsen van een review op de Website.
 • TYPE 12 (persoonsgegevens van anderen) We gebruiken door jou aangeleverde persoonsgegevens van anderen. Bijvoorbeeld: de persoonsgegevens van de mensen waarvoor jij een kamer reserveert en die bijgevolg op jouw boeking staan. Als je persoonsgegevens van anderen aanlevert, moet je zeker zijn dat zij hiermee instemmen en jou toestaan deze informatie te verstrekken. Je moet er ook voor zorgen dat ze weten hoe hun persoonsgegevens door ons kunnen worden gebruikt, voor zover dit van toepassing is.
 • TYPE 13 De gegevens die we hieronder bijhouden zijn geen persoonsgegevens maar geanonimiseerde statistieken. We houden bij:
  • Hoeveel keer er gezocht wordt op een bepaalde term op de zoekresultatenpagina (maar niet door wie of wanneer).
  • Zoekopdrachten worden doorgestuurd naar de boekingsmodule, zijnde (vooral) zoekparameters om de beschikbaarheid van onze kamers na te gaan.
  • een sessiecookie die de zoekparameters tijdens de duur van de sessie bijhoudt – handig wanneer u “Terug naar overzicht” wil gaan zonder de gegevens opnieuw te moeten invullen. Deze sessiecookie blijft enkel geldig gedurende de browsersessie van de bezoeker – totdat deze verloopt – en wordt nergens permanent opgeslagen.
  • Er wordt een cookie ingesteld om bij te houden of de gebruiker al dan niet de slide-out onderaan de pagina weg geklikt heeft. Dit om ervoor te zorgen dat deze niet tevoorschijn blijft komen na het wegklikken.
  • Er wordt een cookie ingesteld als de gebruiker niet ingelogd is vanwege technische redenen. Deze cookie bevat geen persoonsgegevens.

Doel van verwerking van persoonsgegevens (cf. bovenvermelde categorie data)

 • TYPE 2: Het je toezenden van informatie, acties en promoties, met als rechtsgrond je  expliciete, voorafgaande toestemming.
 • TYPE 5 en 6: Het boeken van een verblijf of het beantwoorden van een vraag, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.
 • TYPE 7: Je contacteren i.k.v. het plaatsen van een review, met als rechtsgrond de gerechtvaardigde belangen van LEVEL600 BED & BREAKFAST om de Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
 • TYEP 12: Het boeken van een vakantieverblijf of het beantwoorden van een vraag, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.
 • TYPE 13: Het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van gegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van LEVEL600 BED & BREAKFAST om de Website en dienstverlening, evenals de surfervaring van de bezoeker van onze website voortdurend te verbeteren.

Over verwijdering van cookies
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Andere functies voor sociale media
In de toekomst, kan onze website en mobiele app functies bevatten functies voor sociale media zoals Facebook, Twitter, Google+ , TikTok, en Pinterest, die hun eigen privacyverklaringen hebben. Zorg ervoor dat je hun voorwaarden en de privacyverklaring goed doorleest voordat je persoonsgegevens invoert; wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze functies. 

Toelating voor verwerking
Als LEVEL600 BED & BREAKFAST je persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of deze wenst door te geven aan organisaties of bedrijven waarmee de organisatie samenwerkt, dan zal LEVEL600 BED & BREAKFAST jou daarvoor je uitdrukkelijke toestemming vragen en kan je je ertegen verzetten.

Duur van de verwerking
Deze gegevens worden door ons verwerkt voor de duur die noodzakelijk is in functie van de hierboven beschreven doeleinden.

JOUW RECHTEN

Recht op toegang en inzage
Je hebt het recht de gegevens die LEVEL600 BED & BREAKFAST over jou geregistreerd heeft, in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kan je op elk moment vragen dat jouw persoonsgegevens uit het bestand van LEVEL600 BED & BREAKFAST verwijderd worden.

Recht op uitschrijven, verbeteren, aanvullen en verwijderen van persoonsgegevens
Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan de Website. Als je de informatie van LEVEL600 BED & BREAKFAST niet (meer) wilt ontvangen, kun je je ten allen tijde uitschrijven door een mailtje te sturen naar info@level600.com met vermelding van jouw naam, postadres en e-mail. Je krijgt wel nog steeds dienstgerelateerde berichten van ons, zoals een boekingsbevestiging of belangrijke informatie over het gebruik van onze producten of diensten.

Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

Recht van verzet
Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

Recht van vrije gegevensoverdracht
Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van de toestemming
Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van je rechten
Je kunt je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@level600.com, of door gebruik te maken van het onderdeel CONTACTEER ONS op de Website.

Recht om klacht in te dienen
Indien je een klacht hebt, vragen we je om rechtstreeks contact op te nemen met LEVEL600 BED & BREAKFAST via info@level600.com of + 32 472 42 27 38. Wij zullen alle mogelijke maatregelen treffen om aan je bezorgdheid i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens tegemoet te komen. Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail (commission@privacycommission.be).

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Je  persoonsgegevens, kun je een vordering tot schadevergoeding instellen.

Beveiliging
Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet-toegestane toegang tot je login en paswoord te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van www.level600.com vanop je computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Toegang tot gegevens
Teneinde je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot je persoonsgegevens aan onze werknemers. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

Om de door jou gewenste diensten en producten te kunnen aanbieden, kunnen we jouw persoonsgegevens delen met zorgvuldig geselecteerde leveranciers die bepaalde taken voor ons uitvoeren (vb. IT, webhosting, firewall, …). Als we persoonsgegevens met andere organisaties delen, verplichten we hen deze gegevens veilig te bewaren en verbieden we hen de gegevens te gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden. We delen enkel de persoonsgegevens die onze leveranciers en partners nodig hebben om jou en/of ons hun diensten te kunnen aanbieden met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou en/of ons werd gevraagd. 

Copyright
Van deze website mogen op geen enkele wijze teksten of afbeeldingen worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van LEVEL600 BED & BREAKFAST.

Wijzigingen aan deze Verklaring

Deze Verklaring vervangt alle vorige versies. We kunnen deze Verklaring te allen tijde aanpassen dus gelieve regelmatig op onze website(s) te kijken om te controleren of er updates zijn. Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website(s) plaatsen en, indien van toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen.

Laatst bijgewerkt: juni 2020